Penn State Science
Contact Information
Research
Publications
Group
Electrons in Confined Geometry
Supersolid
Service
Honors
menteeZhigang Cheng
Learn more about my research from the links to the right.
Duk Young Kim
Alumni:
 Anthony Clark Brian C. Cooper Joseph Dulny III
 Tyler Engstrom Dr. Rafael Garcia Dr. Mitsunori Hieda
 Eun-Seong Kim Nitesh Kumar Mr James S. Kurtz
 Xi Lin Zhigang Ma Carl Naylor
 Sarah E. Scheidemantel Meenakshi Singh Dr. MingLiang Tian
 Jian Wang Joshua West Joyce Xi
 Ziqiang Yin
Disclaimer
M. H. W. Chan : Research Group